Laulāto mantiskās attiecības

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Pieteikums par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu: tiesnesis, kas izskata pagaidu noregulējuma pieteikumus (voorzieningenrechter) rajona tiesā.

Pārsūdzība par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu: rajona tiesa, kuras pagaidu noregulējuma tiesnesis ir pieņēmis nolēmumu attiecībā uz pieteikumu par atzīšanu vai izpildāmības pasludināšanu.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Kasācijas sūdzība Augstākajā tiesā.

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Nīderlandē nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 18/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.