Laulāto mantiskās attiecības

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Ģimenes tiesības – Laulāto mantiskās attiecības


*jāaizpilda obligāti

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu:

- ģimenes un nepilngadīgo lietu palāta (juízo de família e menores); ja tādas nav, tad

- vietējā civillietu palāta (juízo local cível), ja tāda ir; vai

- kompetentās rajona tiesas (tribunal de comarca) vispārējās piekritības palāta (juízo de competência genérica).

Saskaņā ar 49. panta 2. punktu pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem izskata apelācijas tiesas (Tribunais da Relação).

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Atbilstoši 50. pantam par pārsūdzību pieņemtu nolēmumu var apstrīdēt tikai, iesniedzot kasācijas sūdzību (recurso de revista) Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

- Tiesas, konkrēti — ģimenes un nepilngadīgo lietu palātas, vietējās civillietu palātas, vispārējās piekritības palātas, apelācijas tiesas un Augstākā tiesa;

- Civilstāvokļa reģistra nodaļas ((Conservatórias do Registo Civil)(1);

- Notāri (notários)(2).

(1) Ar 2001. gada 13. oktobra Dekrētlikumu Nr. 272/2001 (Dekrētlikuma Nr. 272/2001 konsolidētā redakcija - Diário da República No 238/2001, Series I-A,13.10.2001 (dre.pt)) tā pēdējo grozījumu redakcijā Civilstāvokļa reģistra nodaļām ir piešķirta kompetence lietās, kas saistītas ar ģimenes mājokļa noteikšanu, laulāto atšķiršanu, laulāto atšķiršanas pārveidi par laulības šķiršanu, kā arī laulības šķiršanu, ar nosacījumu, ka visos minētajos gadījumos pušu starpā ir panākta vienošanās vai abas puses ir devušas piekrišanu (sk. minētā dekrētlikuma 16. pantu, ar ko Civilstāvokļa reģistra nodaļām šajā nolūkā piešķir tādas pašas pilnvaras kā tiesām).

(2) 2013. gada 5. marta Likums Nr. 23/2013 (Likuma Nr. 23/2013 konsolidētā redakcija - Diário da República No 45/2013, Series I, 5.3.2013 (dre.pt)) apstiprina inventāra tiesvedību tiesisko regulējumu un piešķir notāriem tiesības sagatavot dokumentus, kas nepieciešami inventāra tiesvedībās, kas izriet no laulāto atšķiršanas, laulības šķiršanas, laulības atzīšanas par spēkā neesošu vai laulības anulēšanas - sk., jo īpaši 2. panta 3. punktu, 3. panta 6. punktu un 3.panta 7. punktu.

Lapa atjaunināta: 05/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.