Laulāto mantiskās attiecības

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

64. panta 1. punkta a) apakšpunkts — tiesas vai iestādes, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 44. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 49. panta 2. punktu

Kompetentā tiesa, kas izskata pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, ir Pirmās instances tiesa (Juzgado de Primera Instancia) tās puses dzīvesvietā, pret kuru ir vērsts atzīšanas vai izpildes pieteikums, vai izpildes vietā.

64. panta 1. punkta b) apakšpunkts — par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 50. pantā

Nolēmuma pārsūdzība. Kompetentā tiesa, kas izskata pārsūdzības, ir Provinces tiesa (Audiencia Provincial).

Provinces tiesas nolēmumu par pārsūdzību var apstrīdēt, iesniedzot ārkārtas sūdzību par procesuālo noteikumu pārkāpumu (recurso extraordinario por infracción procesal) vai kasācijas sūdzību (recurso de casación).

65. panta 1. punkts — citu iestāžu un tiesību speciālistu saraksts, kuri minēti 3. panta 2. punktā

Spānijā nav iestāžu, kas atbilstu Regulas 3. panta 2. punktā paredzētajām pazīmēm un darbības tvērumam.

Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 650/2012 piemērošanu [1] Spānija saskaņā ar 79. pantu ir paziņojusi, ka ir tikai notāri - sk. turpmāk.


[1] (Regulas (ES) Nr. 650/2012 79. pants)

Notāri - likumisko mantinieku deklarācijas; slēgtu, hologrāfisku un īpašo testamentu iesniegšanas, pārbaudes, atvēršanas un notariālas apliecināšanas procedūras; inventāra sarakstu sastādīšana.

Notariāta likuma (Ley del Notariado) 55. un 56. pants, kā arī 57. – 65. pants un 67. – 68. pants saskaņā ar formulējumu, kas noteikts 2015. gada 2.jūlija Likuma 15/2015 par bezstrīdus tiesvedību (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) vienpadsmitajā galīgajā redakcijā.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.