Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Familierecht – Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel


*verplichte invoer

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1:

- de rechtbank voor familiezaken en minderjarigen (juízo de família e menores); of, indien er geen dergelijke rechtbank is:

- de lokale rechtbank voor civiele zaken (juízo local cível), indien deze bestaat; of

- de algemene afdeling (juízo de competência genérica) van de bevoegde districtsrechtbank (tribunal de comarca).

Wat artikel 49, lid 2, betreft, wordt het rechtsmiddel tegen beslissingen over dergelijke verzoeken behandeld door de hoven van beroep (Tribunais da Relação).

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Voor de toepassing van artikel 50 kan er tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing alleen beroep over een rechtsvraag (recurso de revista) worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

- De gerechten, meer bepaald de rechtbanken voor familiezaken en minderjarigen, de lokale rechtbanken voor civiele zaken, de algemene afdelingen van de districtsrechtbanken, de hoven van beroep en het hooggerechtshof;

- de diensten van de burgerlijke stand (Conservatórias do Registo Civil)(1);

- de notarissen (notários)(2).

(1) Ingevolge wetsdecreet nr. 272/2001 van 13 oktober 2001, zoals laatstelijk gewijzigd (geconsolideerde versie van wetsdecreet nr. 272/2001 - Diário da República nr. 238/2001, serie I-A, 13.10.2001 (dre.pt)), zijn de diensten van de burgerlijke stand bevoegd in procedures betreffende de aanwijzing van de gezinswoning, de scheiding van tafel en bed, de omzetting van een scheiding van tafel en bed in een echtscheiding en de echtscheiding, op voorwaarde dat er in alle hierboven genoemde gevallen een overeenkomst/wederzijdse instemming is tussen de partijen (zie artikel 16 van het wetsdecreet, waarbij de diensten van de burgerlijke stand bevoegdheden werden verleend die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden die de rechter op dat gebied heeft).

(2) Wet nr. 23/2013 van 5 maart 2013, zoals laatstelijk gewijzigd (geconsolideerde versie van wet nr. 23/2013 - Diário da República nr. 45/2013, serie I, 5.3.2013 (dre.pt)), waarbij de wettelijke regeling voor de inventarisatieprocedure werd goedgekeurd en de notarissen de bevoegdheid werd verleend om de documenten en voorwaarden op te stellen voor de inventarisatieprocedure die voortvloeit uit een scheiding, een echtscheiding en de nietigheid of de nietigverklaring van een huwelijk - zie met name artikel 2, lid 3, artikel 3, lid 6, en artikel 3, lid 7.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.