Zaken betreffende het huwelijksvermogensstelsel

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Artikel 64, lid 1, onder a) - de rechterlijke of andere autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 44, lid 1, en van het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 49, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de rechtbanken van eerste aanleg (Juzgados de Primera Instancia) van de woonplaats van de partij tegen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, of van de plaats van tenuitvoerlegging waar de beslissing effect moet sorteren.

Artikel 64, lid 1, onder b) - de in artikel 50 bedoelde procedure tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing

Hoger beroep (recurso de apelación). Het hoger beroep wordt behandeld door de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).

Indien nodig kan er een buitengewoon beroep wegens procedurele fouten of een cassatieberoep worden ingesteld tegen de in tweede aanleg gegeven beslissing van de provinciale rechtbank, conform de bepalingen van het procesrecht.

Artikel 65, lid 1 - de lijst van de in artikel 3, lid 2, bedoelde andere autoriteiten en rechtsbeoefenaren

Wat het toepassingsgebied van de verordening betreft, zijn er in Spanje geen andere autoriteiten met de kenmerken en bevoegdheden die zijn bedoeld in artikel 3, lid 2.

Er zijn alleen dergelijke autoriteiten binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 650/2012, zoals door Spanje op grond van artikel 79[1] is verklaard.


[1] [Artikel 79 van Verordening (EU) nr. 650/2012].

De notarissen met betrekking tot de verklaringen van erfgenamen ab intestato en met betrekking tot de voorlegging aan de rechter, de verificatie en de protocollering van gesloten, holografische en mondelinge testamenten en de inventarisatie van de goederen uit de nalatenschap.

De artikelen 55 en 56, de artikelen 57 tot en met 65 en de artikelen 67 en 68 van de wet op het notarisambt (Ley del Notariado), in de versie van de elfde slotbepaling van wet 15/2015 van 2 juli 2015 betreffende niet-contentieuze procedures.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.