Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
  Swipe to change

  Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

  Austria

  Autor treści:
  Austria

  WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

  Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

  Austria

  Prawo rodzinne – Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych


  *pole musi zostać wypełnione

  Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

  Sądami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenia wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 są sąd egzekucyjny (Exekutionsgericht) lub sąd rejonowy (Bezirksgericht), w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

  Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczenia jest nadrzędny sąd krajowy (Landesgericht); środek zaskarżenia należy jednak wnieść do sądu pierwszej instancji.

  Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

  Skarga kasacyjna (Revisionsrekurs) do Sądu Najwyższego (Oberster Gerichtshof), którą wnosi się do sądu pierwszej instancji.

  Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

  W Austrii nie ma innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2, właściwych w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych.

  Ostatnia aktualizacja: 24/04/2023

  Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.