Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Belgia

Autor treści:
Belgia

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Rozpoznawanie wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń: sąd pierwszej instancji, a dokładniej sąd rodzinny.

Rozpoznawanie środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków:

  • w celu wniesienia sprzeciwu: sąd pierwszej instancji, a dokładniej sąd rodzinny;
  • w celu wniesienia odwołania: sąd apelacyjny.

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Orzeczenie sądu apelacyjnego można zaskarżyć jedynie przed Sądem Kasacyjnym.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Brak innych organów zgodnie z kryteriami określonymi w art. 3 ust. 2.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.