Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Prawo rodzinne – Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

W Republice Czeskiej sądami właściwymi w tego rodzaju sprawach są sądy rejonowe (okresní soudy).

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Można wnieść jedynie nadzwyczajne środki zaskarżenia, takie jak:

– skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia (zmatečnost);

– skarga o wznowienie postępowania (žaloba na obnovu řízení);

– skarga kasacyjna (dovolání).

Wszystkie wymienione powyżej nadzwyczajne środki zaskarżenia wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Takimi organami są notariusze działający jako zarządcy sądowi (art. 162 ust. 2 w związku z art. 100 ust. 1 i art. 103 ust. 1 ustawy nr 292/2013 o szczególnych postępowaniach sądowych).

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.