Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Francja

Autor treści:
Francja

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Wnioski, o których mowa w art. 44, należy wnosić do dyrektora kancelarii (directeur de greffe) sądu powszechnego (tribunal judiciaire) (art. 509-1 i 509-2 kodeksu postępowania cywilnego), gdy dotyczą one orzeczenia lub czynności prawnej, oraz do prezesa Izby Notarialnej lub – w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków – zastępcy prezesa (art. 509-3 kodeksu postępowania cywilnego), gdy dotyczą one dokumentu urzędowego.

Wnioski, o których mowa w art. 49 ust. 2, należy wnosić do prezesa sądu powszechnego (tribunal judiciaire) (art. 509-9 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli wniosek dotyczy orzeczenia lub czynności prawnej:

* Wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wydanego przez francuski sąd, do celów uznania i wykonania tego orzeczenia za granicą, należy wnosić do dyrektora kancelarii (directeur de greffe) sądu, który wydał orzeczenie lub zatwierdził porozumienie stron (art. 509-1 kodeksu postępowania cywilnego).

* Wnioski o uznanie lub stwierdzenie wykonalności na terytorium francuskim zagranicznych tytułów egzekucyjnych należy składać do dyrektora kancelarii (directeur de greffe) sądu powszechnego (tribunal judiciaire (art. 509-2 kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli wniosek dotyczy dokumentu urzędowego:

* Wnioski dotyczące poświadczenia francuskich notarialnych dokumentów urzędowych w celu ich przyjęcia i wykonania za granicą należy wnosić do notariusza lub osoby prawnej posiadającej kancelarię notarialną, który to notariusz lub która to osoba przechowuje oryginał otrzymanego dokumentu (art. 509-3 kodeksu postępowania cywilnego).

* Wnioski o stwierdzenie wykonalności zagranicznych notarialnych dokumentów urzędowych na terytorium francuskim należy wnosić do prezesa Izby Notarialnej lub – w przypadku jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków – zastępcy prezesa (art. 509-3 kodeksu postępowania cywilnego).

Wnioski, o których mowa w art. 49 ust. 2:

Środki odwoławcze od orzeczenia stwierdzającego wykonalność zagranicznych dokumentów i aktów na terytorium francuskim należy wnosić do prezesa sądu powszechnego (tribunal judiciaire) (art. 509-9 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Aby zaskarżyć orzeczenie wydane w ostatniej instancji przez prezesa sądu powszechnego, należy wnieść skargę kasacyjną.

Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej mają różnorodny charakter (naruszenie prawa, nadużycie władzy, niewłaściwość sądu, błąd co do podstawy prawnej, brak uzasadnienia, sprzeczność orzeczeń itp.), ale w każdym z tych przypadków sędzia ocenia jedynie okoliczności prawne sprawy. Sąd Kasacyjny weryfikuje zatem, czy w zaskarżonym orzeczeniu nie doszło do naruszenia prawa lub nieprawidłowego zastosowania przepisów prawa, ale nie bada okoliczności faktycznych sprawy.

La Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.