Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zgodnie z art. 44 ust. 1 obu rozporządzeń należy składać do wydziału rodzinnego właściwego sądu rejonowego (Amtsgericht). Sądem mającym wyłączną właściwość miejscową jest sąd rejonowy w siedzibie wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht), w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania lub w którego okręgu orzeczenie podlega wykonaniu.

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Od orzeczenia sądu rejonowego w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności przysługuje środek zaskarżenia do wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht), zgodnie z art. 49 ust. 2 obu rozporządzeń.

Orzeczenie w przedmiocie takiego środka zaskarżenia można zaskarżyć do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 50 obu rozporządzeń.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja: 15/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.