Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1: sędzia właściwy do orzekania w przedmiocie środków tymczasowych (voorzieningenrechter) w sądzie okręgowym.

Środek zaskarżenia wniesiony od orzeczenia wydanego w sprawie takiego wniosku zgodnie z art. 49 ust. 2: sąd okręgowy, w którym sędzia właściwy do orzekania w przedmiocie środków tymczasowych orzekł w przedmiocie wniosku o uznanie orzeczenia lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia.

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

Nie ma zastosowania do Niderlandów.

Ostatnia aktualizacja: 03/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.