Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne – Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 64 ust. 1 lit. a) – sądy lub organy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 44 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 49 ust. 2

Sądami oraz organami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 44 ust. 1 są:

– wydział rodzinny i nieletnich (juízo de família e menores) albo, jeżeli taki wydział nie istnieje:

– lokalny wydział cywilny (juízo local cível), o ile taki istnieje, lub

– wydział o właściwości ogólnej (juízo de competência genérica) właściwego sądu okręgowego (tribunal de comarca).

Zgodnie z art. 49 ust. 2 środek zaskarżenia od orzeczenia wydanego po rozpoznaniu takiego wniosku rozpatrywany jest przez sądy apelacyjne (tribunais da relação).

Artykuł 64 ust. 1 lit. b) – procedury zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 50

Do celów art. 50 orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można zaskarżyć jedynie przez wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego opartej na zarzucie naruszenia prawa.

Artykuł 65 ust. 1 – wykaz innych organów i przedstawicieli zawodów prawniczych, o których mowa w art. 3 ust. 2

– Sądy, a w szczególności wydziały rodzinne i nieletnich, lokalne wydziały cywilne, wydziały o właściwości ogólnej, sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy;

– urzędy stanu cywilnego (Conservatórias do Registo Civil)(1);

– notariusze(2).

(1) Dekret z mocą ustawy nr 272/2001 z dnia 13 października 2001 r. (wersja skonsolidowana – Diário da República nr 238/2001, seria I-A,13.10.2001 (dre.pt)) przyznaje urzędom stanu cywilnego kompetencje w postępowaniach dotyczących wyznaczenia domu rodzinnego, separacji prawnej, przekształcenia separacji prawnej w rozwód i rozwodu, o ile we wszystkich wymienionych powyżej sprawach strony zawarły porozumienie lub wyraziły obopólną zgodę (zob.: art. 16 dekretu z mocą ustawy, który w tym zakresie przyznaje urzędom stanu cywilnego kompetencje odpowiadające tym, które mają sądy).

(2) Ustawa nr 23/2013 z dnia 5 marca 2013 r. (wersja skonsolidowana – Diário da República nr 45/2013, seria I, 5.3.2013 (dre.pt)) zatwierdzająca ramy prawne postępowania w sprawie spisu inwentarza i przyznająca notariuszom uprawnienia do sporządzania dokumentów do celów takiego postępowania oraz ustalania warunków takiego postępowania wynikającego z separacji, rozwodu, uznania małżeństwa za niebyłe lub unieważnienia małżeństwa – zob. w szczególności art. 2 ust. 3, art. 3 ust. 6 i art. 3 ust. 7.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.