Veci majetkových režimov manželov

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

V Českej republike sú to okresné súdy.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Možno použiť len mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

– žaloba pre zmätočnosť,

– žaloba na obnovu konania,

– dovolanie.

Všetky uvedené mimoriadne opravné prostriedky sa podávajú na súde, ktorý rozhodoval o návrhu v prvom stupni.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Týmito orgánmi sú notári, ktorí konajú ako súdni komisári (podľa § 162 ods. 2 v spojení s § 100 ods. 1 a § 103 ods. 1 zákona č. 292/2013 Zb. o osobitných súdnych konaniach).

Posledná aktualizácia: 14/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.