Veci majetkových režimov manželov

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Žiadosti uvedené v článku 44 sa podajú riaditeľovi kancelárie občianskoprávneho súdu (directeur de greffe du tribunal judiciaire, články 509-1 a 509-2 Občianskeho súdneho poriadku), ak sa žiadosť týka rozhodnutia alebo súdneho zmieru, a predsedovi notárskej komory (président de la chambre des notaires) alebo v prípade jeho neprítomnosti či zaneprázdnenosti jeho zástupcovi, ak sa žiadosť týka verejnej listiny (článok 509-3 Občianskeho súdneho poriadku).

Opravné prostriedky podľa článku 49 ods. 2 sa predkladajú predsedovi občianskoprávneho súdu (président du tribunal judiciaire, článok 509-9 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa žiadosť týka rozhodnutia alebo súdneho zmieru:

* Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia vydaného francúzskym súdom na účely jeho uznania a výkonu v zahraničí sa podávajú riaditeľovi kancelárie súdu, ktorý vydal rozhodnutie alebo schválil dohodu (článok 509-1 Občianskeho súdneho poriadku).

* Návrhy na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti zahraničných exekučných titulov na francúzskom území sa podávajú riaditeľovi kancelárie občianskoprávneho súdu (directeur de greffe du tribunal judiciaire, článok 509-2 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa žiadosť týka verejnej listiny:

* Návrhy na osvedčenie francúzskych notárskych verejných listín na účel ich prijatia a výkonu v zahraničí sa podávajú notárovi alebo právnickej osobe poverenej notárskym úradom, ktorý (-á) uchováva originál doručenej notárskej listiny (článok 509-3 Občianskeho súdneho poriadku).

* Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti zahraničných notárskych verejných listín na francúzskom území sa podávajú predsedovi notárskej komory alebo v prípade jeho neprítomnosti či zaneprázdnenosti jeho zástupcovi (článok 509-3 Občianskeho súdneho poriadku).

Opravné prostriedky podľa článku 49 ods. 2:

Opravné prostriedky proti vyhláseniu vykonateľnosti zahraničných titulov a listín na francúzskom území sa predkladajú predsedovi občianskoprávneho súdu (président du tribunal judiciaire, článok 509-9 Občianskeho súdneho poriadku).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Konečné rozhodnutie predsedu občianskoprávneho súdu možno napadnúť podaním kasačného opravného prostriedku (pourvoi en cassation).

Dôvody pre podanie kasačného opravného prostriedku sú rôzne (porušenie zákona, prekročenie právomoci, nepríslušnosť súdu, nedostatočný právny základ, nedostatočné odôvodnenia, protichodné rozhodnutia...), ale majú spoločné to, že sudcom je posúdené len uplatnenie zákona. Kasačný súd (Cour de cassation) tak overí, že rozhodnutie, ktoré preskúmava, neporušuje zákon a nie je v rozpore s právnymi normami, nerozhoduje však o skutkových otázkach.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 12/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.