Veci majetkových režimov manželov

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 44 ods. 1 oboch nariadení sa podávajú na príslušnom miestnom súde – rodinnom súde. Súdom s výlučnou miestnou príslušnosťou je miestny súd v sídle vyššieho oblastného súdu, v ktorého obvode má dlžník bydlisko alebo v ktorého obvode sa má rozsudok vykonať.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Proti rozhodnutiam o vyhlásení vykonateľnosti, ktoré prijali miestne súdy, sa možno odvolať na vyšší oblastný súd v súlade s článkom 49 ods. 2 nariadenia.

Proti rozhodnutiam o odvolaní sa možno odvolať na Spolkový súdny dvor v súlade s článkom 50 nariadenia.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 15/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.