Veci majetkových režimov manželov

Grécko

Autor obsahu
Grécko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Príslušným súdom pre rozhodovanie o vyhlásení vykonateľnosti vo veciach majetkových pomerov manželov alebo registrovaných partnerov na základe návrhov dotknutej strany podľa článku 44 ods. 1 uvedeného nariadenia je súd prvého stupňa rozhodujúci samosudcom (Monomeles Protodikeio) (článok 740 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Príslušným súdom pre prerokovanie opravného prostriedku v sporovom konaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 49 ods. 2 uvedeného nariadenia je odvolací súd (Efeteio). Opravný prostriedok má podľa judikatúry kasačného súdu formu žaloby/odvolania a odlišne od pravidla stanoveného v článku 12 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa týmto v prvom a poslednom stupni zaoberá odvolací súd.

Rozhodnutie odvolacieho súdu o opravnom prostriedku podľa článku 50 uvedeného nariadenia, ako je uvedené v písmene b), možno napadnúť kasačným opravným prostriedkom.

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 19/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.