Veci majetkových režimov manželov

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1:

predseda okresného súdu (Président du Tribunal d’arrondissement)

Kontaktné údaje:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Okresný súd v meste Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: +352 803 214-1

Súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2:

Odvolací súd zasadajúci v občianskych veciach (Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil)

Kontaktné údaje:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: +352 475 981-1

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50:

Kasačný súd (Cour de cassation)

Kontaktné údaje:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: ( +352) 475981-2369 / 2373

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

/

Posledná aktualizácia: 17/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.