Veci majetkových režimov manželov

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Rodinné právo – Veci majetkových režimov manželov


*povinný údaj

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Súdy alebo orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1, sú tieto:

– útvar pre veci rodiny a maloletých osôb (juízo de família e menores); alebo, ak neexistuje:

– miestny občianskoprávny útvar (juízo local cível), ak existuje, alebo

– všeobecný senát (juízo de competência genérica) príslušného okresného súdu s právomocou (tribunal de comarca).

V súlade s článkom 49 ods. 2 o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch rozhodujú odvolacie súdy (Tribunais da Relação).

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Na účely článku 50 možno rozhodnutie vydané v odvolacom konaní napadnúť len podaním opravného prostriedku (recurso de revista) na najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

– Súdy, konkrétne útvary pre veci rodiny a maloletých osôb, miestne občianskoprávne útvary, všeobecné útvary, odvolacie súdy a najvyšší súd;

– matričné úrady (Conservatórias do Registo Civil) 1);

– notári (notários) 2).

1) Zákonný dekrét č. 272/2001 z 13. októbra 2001 ako naposledy zmenený[konsolidovaná verzia zákonného dekrétu č. 272/2001 – Diário da República No 238/2001, Series I-A,13.10.2001 (dre.pt)], ktorým sa matričným úradom udeľuje právomoc v postupoch určovania bydliska rodiny, odluky osôb a oddelenia majetku, zmeny odluky osôb a oddelenia majetku na rozvod a rozvodu na základe dohody/vzájomného súhlasu strán – pozri článok 16, ktorým sa na tento účel udeľujú matričným úradom rovnocenné súdne právomoci ako majú súdy).

2) Zákon č. 23/2013 z 5. marca 2013, ako naposledy zmenený [konsolidovaná verzia zákonného dekrétu č. 23/2013 – Diário da República No 45/2013, Series I, 5.3.2013 (dre.pt)], ktorým sa stanovuje právny režim pre súpis majetku a udeľuje notárom právomoc vypracúvať dokumenty a stanovovať podmienky postupu pre súpis majetku v dôsledku rozluky, rozvodu alebo vyhlásenia manželstva za neplatné – pozri najmä článok 2 ods. 3 a článok 3 ods. 6 a 7.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.