Veci majetkových režimov manželov

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

článok 64 ods. 1 písmeno a) – súdy a orgány, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 44 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 49 ods. 2;

Pre rozhodovanie o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti je príslušný súd prvého stupňa (Juzgado de Primera Instancia) v mieste bydliska účastníka, proti ktorému je podaný návrh na uznanie alebo výkon, alebo v mieste výkonu, v ktorom má rozhodnutie účinok.

článok 64 ods. 1 písmeno b) – konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 50;

Opravný prostriedok (recurso de apelación). Príslušným rozhodovať o opravnom prostriedku je provinčný súd (Audiencia Provincial).

V súlade s procesným právom je možné proti rozhodnutiu vydanom provinčným súdom podať mimoriadny opravný prostriedok z dôvodu porušenia procesných pravidiel (recurso extraordinario por infracción procesal) alebo kasačný opravný prostriedok (recurso de casación).

článok 65 ods. 1) - zoznam iných orgánov a príslušníkov právnických povolaní uvedených v článku 3 ods. 2.

V Španielsku neexistujú žiadne orgány s povahou a rozsahom pôsobnosti uvedenými v článku 3 ods. 2, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Takéto orgány existujú len v oblasti pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 650/2012, ako uviedlo Španielsko v súlade s článkom 79[1].


[1] [článok 79 nariadenia (ES) č. 650/2012]

Notári, ktorí vykonávajú vyhlásenie dedičov zo zákona; podanie, overovanie, otváranie a registráciu závetov vo forme notárskeho zápisu, holografných a osobitných závetov a vypracovanie súpisu majetku.

Články 55, 56, 57 až 65 a 67 až 68 zákona o notároch (Ley del Notariado) v znení 11. záverečného ustanovenia zákona č. 15/2015 z 2. júla 2015 o nesporových konaniach (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.