Veci majetkových režimov manželov

Informácie na vnútroštátnej úrovni týkajúce sa nariadenia 2016/1103

Európska únia prijala v júni 2016 nariadenie týkajúce sa majetkového režimu v medzinárodných manželstvách, ktorého cieľom je pomôcť párom s každodennou správou majetku a s jeho rozdelením v prípade rozvodu alebo úmrtia jedného z manželov. Nariadenie v rámci posilnenej spolupráce prijalo 18 krajín EÚ: Švédsko, Belgicko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Malta, Luxembursko, Nemecko, Česká republika, Holandsko, Rakúsko, Bulharsko, Fínsko a Cyprus. Ostatné krajiny EÚ sa môžu k tomuto nariadeniu kedykoľvek pripojiť (v danom prípade, bude musieť krajina prijať aj nariadenie o majetkových dôsledkoch registrovaného partnerstva).

Nariadenie poskytuje medzinárodným manželstvám právnu istotu a znižuje náklady právnych konaní, keďže páry budú vedieť, v ktorej krajine EÚ by sa pri riešení svojich majetkových záležitostí mali obrátiť na súd a ktoré vnútroštátne právo by sa malo uplatniť. Nariadenie zároveň uľahčuje uznávanie a výkon rozhodnutí v majetkových záležitostiach vydaných v inej krajine EÚ. Keďže majetok páru musí byť v prípade rozvodu alebo úmrtia rozdelený, nariadenie tiež uľahčuje uplatňovanie pravidiel EÚ o cezhraničných rozvodoch a dedičských konaniach. Nariadenie sa uplatňuje od 29. januára 2019.

Posledná aktualizácia: 11/05/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.