Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

  Avstrija

  Vsebino zagotavlja
  Avstrija

  ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

  Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

  Avstrija

  Družinsko pravo – Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema


  *obvezen vnos

  Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

  Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) Uredbe je pristojno izvršilno sodišče (Exekutionsgericht) ali okrožno sodišče (Bezirksgericht), na območju katerega ima toženec stalno prebivališče ali sedež.

  Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti je pristojno deželno sodišče (Landesgericht), vendar je treba pravno sredstvo vložiti pri sodišču prve stopnje, ki je izdalo odločbo.

  Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

  Pravno sredstvo glede pravnih vprašanj (Revisionsrekurs) obravnava vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof), vloži pa se pri sodišču prve stopnje.

  Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

  V Avstriji ni drugih organov ali pravnih strokovnjakov v smislu člena 3(2) s pristojnostmi na področju premoženjskih razmerij med zakoncema.

  Zadnja posodobitev: 24/04/2023

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.