Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti: prvostopenjsko sodišče, konkretneje družinsko sodišče (tribunal de la famille).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah:

  • za vložitev ugovora: prvostopenjsko sodišče, konkretneje družinsko sodišče (tribunal de la famille);
  • za vložitev pritožbe: pritožbeno sodišče (Cour d'appel).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločbo pritožbenega sodišča se lahko vloži le pritožba na kasacijsko sodišče (Cour de Cassation).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni drugih organov, ki bi ustrezali merilom iz člena 3(2).

Zadnja posodobitev: 06/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.