Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Zahteva za razglasitev izvršljivosti sodbe ali drugega akta, ki sta bila izdana v drugi državi članici EU, se vloži pri okrožnem sodišču (člen 623(1) zakonika o pravdnem postopku).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločitev se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču v Sofiji. Nadaljnje pritožbe zoper odločitve pritožbenega sodišča v Sofiji je treba vložiti pri vrhovnem kasacijskem sodišču (člen 623(6) zakonika o pravdnem postopku).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 26/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.