Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Družinsko pravo – Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema


*obvezen vnos

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

V Češki republiki so za to pristojna okrajna sodišča [okresní soudy].

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Uporabijo se lahko samo izredna pravna sredstva, in sicer:

ničnostna tožba [zmatečnost];

predlog za obnovo postopka [žaloba na obnovu řízení];

zahtevek za revizijo [dovolání].

Vsa našteta izredna pravna sredstva se vložijo pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

To so notarji kot pooblaščenci sodišča (člen 162 (2) v povezavi s členom 100(1) in členom 103(1) zakona št. 292/2013 o posebnih sodnih postopkih).

Zadnja posodobitev: 03/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.