Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Razglasitev izvršljivosti:

okrožno sodišče

Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča:

pritožbeno sodišče

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločbo pritožbenega sodišča se je mogoče pritožiti pri vrhovnem sodišču, če to sodišče dopusti vložitev pritožbe (členi 1–3 poglavja 30 zakonika o sodnem postopku).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Izvršitelj, ki ga imenuje sodišče.

Zadnja posodobitev: 14/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.