Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Družinsko pravo – Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema


*obvezen vnos

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavo zahtev za razglasitev izvršljivosti je v skladu s členom 44(1) pristojno pritožbeno sodišče.

Za obravnavo pritožb zoper odločitve o zahtevah za razglasitev izvršljivosti je v skladu s členom 49(2) pristojno vrhovno kasacijsko sodišče.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Zoper odločitev o pritožbi se je mogoče pritožiti:

1) s predlogom za obnovo postopka v skladu s členom 391a in 391b zakonika o pravdnem postopku;

2) z ugovorom tretjega v skladu s členom 391b zakonika o pravdnem postopku.

Zoper odločitev se lahko vloži zahteva za popravek, če na sodbo vplivajo vsebinske napake ali računske pomote.

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Za namene člena 3(2) so pravni organi tudi:

odvetniki, ki opravljajo svoje naloge v okviru pogajanj z asistenco [negoziazione assistita] v skladu s členom 6 Zakonskega odloka št. 132 iz leta 2014,

in matičarji, ki opravljajo svoje naloge v okviru postopka poenostavitve v skladu s členom 12 Zakonskega odloka št. 132 iz leta 2014.

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.