Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1): sodnik posameznik, ki odloča o predlogih za izdajo začasne odredbe (voorzieningenrechter) pri okrožnem sodišču.

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2): okrožno sodišče, katerega sodnik posameznik, ki odloča o predlogih za izdajo začasne odredbe, je odločil o predlogu za priznanje ali o razglasitvi izvršljivosti.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Kasacijska pritožba pri vrhovnem sodišču (Hoge Raad).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Na Nizozemskem ni tovrstnih organov.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.