Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Družinsko pravo – Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema


*obvezen vnos

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) so pristojna naslednja sodišča ali organi:

– sodišče za družinske zadeve in mladoletnike (juízo de família e menores), kadar to ne obstaja, pa

– krajevno sodišče za civilne zadeve (juízo local cível), če obstaja, ali

– sodišče s splošno pristojnostjo (juízo de competência genérica) pod okriljem pristojnega okrajnega sodišča (tribunal de comarca).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2) so pristojna pritožbena sodišča (tribunais da relação).

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Za namene člena 50 se lahko zoper odločbo, izdano po vložitvi pravnega sredstva, vloži samo kasacijska pritožba (recurso de revista) pri vrhovnem sodišču (supremo tribunal de justiça).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

– Sodišča – sodišča za družinske zadeve in mladoletnike, krajevna sodišča za civilne zadeve, sodišča s splošno pristojnostjo, pritožbena sodišča in vrhovno sodišče,

– matični uradi (Conservatórias do Registo Civil)(1);

– notarji (notários)(2).

(1) Zakonski odlok št. 272/2001 z dne 13. oktobra 2001, kakor je bil spremenjen (Prečiščeni zakonski odlok št. 272/2001 – Uradni list št. 238/2001, serija I-A, 13.10.2001 (dre.pt)), s katerim je bila matičnim uradom podeljena pristojnost za postopke dodelitve skupnega bivališča, prenehanja življenjske skupnosti, spremembe prenehanja življenjske skupnosti v razvezo zakonske zveze in razveze zakonske zveze, ob dogovoru/soglasju obeh strani v vseh navedenih primerih (glej člen 16 zakonskega odloka, s katerim so matičnim uradom za ta namen podeljene enake pristojnosti kot sodiščem).

(2) Zakon št. 23/2013 z dne 5. marca 2013, kakor je bil spremenjen (Prečiščeni zakon št. 23/2013 – Uradni list št. 45/2013, serija I, 5.3.2013 (dre.pt)) o odobritvi pravnega okvira postopka za popis lastnine ter pooblastitvi notarjev za pripravo dokumentov in določitev pogojev v zvezi s postopkom za popis lastnine, ki izhaja iz prenehanja življenjske skupnosti, razveze zakonske zveze, razglasitve, da je zakonska zveza nična in neveljavna, ali razveljavitve zakonske zveze (glej zlasti člene 2(3), 3(6) in 3(7)).

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.