Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Člen 64(1)(a) – sodišča ali organi, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 44(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 49(2)

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti je Sodišče prve stopnje (Juzgado de Primera Instancia) v kraju stalnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva priznanje ali izvršitev, ali v kraju izvršitve.

Člen 64(1)(b) – postopki izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 50

Pritožba zoper odločbo. Za obravnavanje pritožb je pristojno Sodišče province (Audiencia Provincial).

Postopki za izpodbijanje sodnih odločb, ki jih v pritožbenem postopku izda Sodišče province, so lahko v obliki izrednega pravnega sredstva zaradi kršitve postopka (recurso extraordinario por infracción procesal) ali kasacijske pritožbe (recurso de casación).

Člen 65(1) – seznam drugih organov in pravnih strokovnjakov iz člena 3(2)

Kar zadeva področje uporabe te uredbe, v Španiji ni organov, ki bi imeli značilnosti ali pristojnosti iz člena 3(2).

V smislu uporabe [1] Uredbe (EU) št. 650/2012 obstajajo po navedbah Španije v skladu s členom 79 le notarji – glej spodaj.


[1] Člen 79 Uredbe (EU) št. 650/2012.

Notarji za izjave o zakonitih dedičih ter predložitve sodišču, preverjanja, odprtje in notarsko overitev zapečatenih, holografskih in ustnih oporok ter pripravo popisa zapuščine.

Členi 55, 56, 57 do 65 in 67 do 68 Zakona o notariatu (Ley del Notariado), kot so zapisani v enajsti končni določbi Zakona št. 15/2015 z dne 2. julija 2015 o nepravdnem postopku (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.