Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring är familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank), som är en avdelning inom distriktsdomstolen.

Ansökan om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar kan göras genom att

  • inge en invändning till familjedomstolen (tribunal de la famille/familierechtbank), som är en avdelning inom distriktsdomstolen,
  • inge en ansökan om ändring till appellationsdomstolen (Cour d’appel/hof van beroep).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Förnyad prövning av avgöranden med anledning av en ansökan om ändring görs av kassationsdomstolen (Cour de Cassation/Hof van Cassatie).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Inga andra myndigheter enligt de kriterier som anges i artikel 3.2.

Senaste uppdatering: 10/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.