Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Ansökan om verkställbarhetsförklaring av en dom eller annan en annan handling som utfärdats i en EU-medlemsstat ska inges till den regionala domstolen (artikel 623.1 i civilprocesslagen).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Avgörandet kan överklagas till appellationsdomstolen i Sofia. Avgöranden som meddelats av appellationsdomstolen i Sofia kan överklagas till högsta kassationsdomstolen (artikel 623.6 i civilprocesslagen).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 26/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.