Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Familjerätt – Mål om makars förmögenhetsförhållanden


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Ansökningar om en verkställbarhetsförklaring enligt artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar enligt artikel 49.2 ska göras till distriktsdomstolarna.

Följande domstolar har behörighet :

Alla distriktsdomstolar enligt lagen om domstolars domkretsar och säten (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne novine (NN) nr 128/14).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Enligt gällande nationell lagstiftning i Kroatien finns det ingen mekanism för att, i enlighet med artikel 50, föra talan mot ett avgörande med anledning av en ansökan om ändring, dvs. det finns inga domstolar i Kroatien som det går att inge en ansökan om förnyad prövning till.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

I Kroatien ansvarar distriktsdomstolarna enligt lagen om domstolsväsendet (NN nr 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18126/19130/20) för prövningen av mål som inte är tvistemål och verkställighetsmål. Enligt gällande nationell lagstiftning i Kroatien finns det därför inte någon annan behörig myndighet eller rättstillämpare i den mening som avses i artikel 3.2 i förordningen med behörighet i frågor som rör makars förmögenhetsförhållanden som utövar rättsliga funktioner eller agerar genom delegering av befogenheter från en rättslig myndighet eller under dess kontroll.

Senaste uppdatering: 14/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.