Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

De domstolar som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring är familjedomstolarna. Ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar prövas av familjedomstolen i andra instans (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Förfarandena för att föra talan mot ett avgörande som meddelats med anledning av en ansökan om ändring är det förfarande som anges i artikel 25 i lagen om domstolsväsendet (lag 14/60) och utfärdandet av domstolsförelägganden i enlighet med artikel 155 i författningen.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 26/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.