Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Italien

Familjerätt – Mål om makars förmögenhetsförhållanden


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 är appellationsdomstolen (Corte d'appello).

Den domstol som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 49.2 är kassationsdomstolen (Corte suprema di cassazione).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Talan mot ett avgörande med anledning av ansökan om ändring kan väckas genom

1) en ansökan om förnyad prövning i enlighet med artikel 391-bis och 391-ter i civilprocesslagen,

2) en ansökan genom vilken tredjemans talan väcks i enlighet med artikel 391-ter i civilprocesslagen.

Det går även att ansöka om rättelse av avgörandet om det innehåller uppenbara skriv- eller räknefel.

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

När det gäller artikel 3.2 omfattar detta

advokater som verkar inom ramen för förfarandet för assisterad förhandling (negoziazione assistita) enligt artikel 6 i lagstiftningsdekret nr 132 från 2014,

civilregisteransvariga som verkar inom ramen för förfarandet för assisterad förhandling (negoziazione assistita) enligt artikel 12 i lagstiftningsdekret nr 132 från 2014.

Senaste uppdatering: 21/07/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.