Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1:

Ordföranden för distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2:

Appellationsdomstolen i tvistemål (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktuppgifter:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn: 00352 475981-1

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Förfaranden för att föra talan mot ett sådant avgörande som meddelats med anledning av en ansökan om ändring som avses i artikel 50:

Kassationsdomstolen

Kontaktuppgifter:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tfn: ( +352) 475981-2369 / 2373

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

/

Senaste uppdatering: 17/08/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.