Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Ansökan om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1: domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder (voorzieningenrechter) vid distriktsdomstolen (rechtbank).

Ansökan om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2: den distriktsdomstol vars domare med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder har meddelat ett beslut med anledning av ansökan om erkännande eller verkställbarhetsförklaring.

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Kassationstalan vid Högsta domstolen (Hoge Raad).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Inte tillämpligt i Nederländerna.

Senaste uppdatering: 18/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.