Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Familjerätt – Mål om makars förmögenhetsförhållanden


*obligatoriskt

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

De domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 är

– familje- och ungdomsdomstolen (juízo de família e menores), eller om sådan saknas,

– den lokala civildomstolen (juízo local cível), om en sådan finns, eller

– den allmänna avdelningen (juízo de competência genérica) vid behörig distriktsdomstol (tribunal de comarca).

I enlighet med artikel 49.2 prövas ansökningar om ändring av beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar av appellationsdomstolarna (Tribunais da Relação).

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

En talan mot ett avgörande med anledning av en ansökan om ändring i den mening som avses i artikel 50 kan endast föras genom revisionstalan (recurso de revista) vid Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

– Domstolarna, särskilt familje- och ungdomsdomstolarna, lokala civildomstolar, allmänna domstolar, appellationsdomstolarna och Högsta domstolen.

– Folkbokföringskontor (Conservatórias do Registo Civil)(1).

– Notarier (notários)(2)

(1) Lagstiftningsdekret nr 271/2001 av den 13 oktober 2010, i dess senaste lydelse ( konsoliderad version av lagstiftningsdekret nr 271/2001 – Diário da República n.º 238/2001, Série I-A de 13.10.2001 (dre.pt)), ger folkbokföringskontor behörighet i förfaranden som rör var barn ska bo efter en äktenskapsskillnad, hemskillnad, omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad och äktenskapsskillnad, förutsatt att det i samtliga dessa fall finns en överenskommelse/råder samförstånd mellan parterna (se artikel 16 i lagstiftningsdekretet, som ger folkbokföringskontoren en behörighet som motsvarar domstolarnas behörighet på detta område).

(2) Lag nr 23/2013 av den 5 mars 2013, i dess senaste lydelse (konsoliderad version av lag nr 23/2013 – Diário da República n.º 45/2013, Série I de 2013-03-05 (dre.pt)), om godkännande av den rättsliga ramen för bodelningsförrättning och om delegering av befogenhet till notarier att upprätta handlingar och utarbeta villkor rörande bodelning till följd av separation, skilsmässa, ogiltigförklaring av att ett äktenskap eller annullering av ett äktenskap – se särskilt artiklarna 2.3, 3.6 och 3.7.

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.