Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Artikel 64.1 a – de domstolar eller myndigheter som har behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 44.1 och ansökningar om ändring av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 49.2

Den domstol som är behörig att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring är förstainstansdomstolen (Juzgado de Primera Instancia) på den parts hemvistort som en doms erkännande eller verkställighet begärs mot eller på verkställighetsorten.

Artikel 64.1 b – de förfaranden för talan mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 50

Överklagande av beslut. Den domstol som är behörig att handlägga överklaganden är provinsdomstolen (Audiencia Provincial).

Ett bestridande av provinsdomstolens beslut om en överklagan kan ske genom extraordinärt överklagande av rättegångsfel (recurso extraordinario por infracción procesal) eller kassationsbesvär (recurso de casación).

Artikel 65.1 – förteckning över andra myndigheter och rättstillämpare som avses i artikel 3.2

Spanien saknar myndigheter med särdrag och räckvidd som förtecknas i artikel 3.2 och omfattas av denna förordning.

Vad gäller tillämpningen av [1] i förordning (EU) nr 650/2012, finns endast notarier, vilket Spanien har förklarat i enlighet med artikel 79 – se nedan.


1] (artikel 79 i förordning (EG) nr 650/2012)

notarier, för förklaringar från arvingar enligt den legala arvsordningen, förfaranden gällande inlämning, kontroll, öppnande och notariebestyrkande av förseglade, egenhändigt undertecknade testamenten och särskilda testamenten samt upprättande av bouppteckning.

Artiklarna 55 och 56 samt 57–65 och 67–68 i lagen om notarier (Ley del Notariado) i den elfte slutbestämmelsen i lag 15/2015 av den 2 juli 2015 om frivillig rättsvård (Ley de la Jurisdicción Voluntario).

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.