Mål om makars förmögenhetsförhållanden

Nationell information om förordning (EU) 2016/1103

I juni 2016 antog EU en förordning om makars förmögenhetsförhållanden i samband med äktenskap med internationell anknytning. Dess syfte är att underlätta för gifta par vid den löpande förvaltningen av deras egendom och vid bodelning i händelse av äktenskapsskillnad eller den ena makens frånfälle. Förordningen antogs av följande 18 EU-länder inom ramen för förfarandet för fördjupat samarbete: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Finland och Cypern. Andra EU-länder kan när som helst ansluta sig till förordningen (i så fall måste landet även ansluta sig till förordningen om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap).

Förordningen skapar rättssäkerhet vid internationella äktenskap och minskar kostnaderna för rättsliga förfaranden, eftersom gifta par på förhand kommer att kunna veta vilket lands domstolar som ska handlägga ärenden som rör deras förmögenhetsförhållanden och vilken nationell lag som ska tillämpas för att avgöra sådana ärenden. Förordningen bidrar även till att underlätta erkännande och verkställighet av avgöranden om makars förmögenhetsförhållanden som meddelats i en annan medlemsstat. Eftersom en bodelning av makarnas egendom måste ske vid äktenskapsskillnad eller om den ena maken avlider bidrar förordningen även till att underlätta tillämpningen av EU:s regler om gränsöverskridande skilsmässor och arvsärenden. Förordningen gäller från och med den 29 januari 2019.

Senaste uppdatering: 11/05/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.