Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост по член 44, параграф 1 от Регламента, са съдът, компетентен по въпросите на изпълнението (Exekutionsgericht), или районният съд (Bezirksgericht) по местоживеене на ответника.

Компетентен да разглежда жалби срещу решения по молби за декларация за изпълняемост е окръжният съд (Landesgericht), но жалбата трябва да бъде подадена чрез първоинстанционния съд, издал решението.

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Ревизионните жалби (Revisionsrekurs) се отправят до Върховния съд (Oberster Gerichtshof), но трябва да бъдат подадени чрез първоинстанционния съд.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

В Австрия няма други органи или правни специалисти, които да имат компетентност по смисъла на член 3, параграф 2 по въпроси, свързани с имуществените последици.

Последна актуализация: 02/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.