Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Семейно право – Въпроси в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства


*задължително поле

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост, са съдилищата по семейни дела. Жалби срещу решения по такива молби се разглеждат от второинстанционния съд по семейни дела (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Въззивното решение може да бъде оспорено по реда на процедурата по обжалване, предвидена в член 25 от Закона за съдилищата (Закон 14/60), и чрез процедурата за издаване на прерогативни съдебни заповеди съгласно член 155 от Конституцията.

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.