Въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 64, параграф 1, буква а) — съдилищата или органите, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 44, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 49, параграф 2

Декларация за изпълняемост:

районните съдилища (käräjäoikeus)

Жалба срещу решение на районния съд:

апелативен съд (hovioikeus)

Член 64, параграф 1, буква б) — процедурите по оспорване на решението, постановено по жалба, посочени в член 50

Решението на апелативния съд може да се обжалва пред Върховния съд, ако Върховният съд допусне жалбата (глава 30, членове 1—3 от Кодекса за съдопроизводството)

Член 65, параграф 1 — списъка на другите органи и правните специалисти, посочени в член 3, параграф 2

Изпълнител, назначен от съда.

Последна актуализация: 14/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.