Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Rodinné právo – Majetkové důsledky registrovaného partnerství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti: soud prvního stupně (tribunal de première instance), konkrétně soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

V případě opravných prostředků proti rozhodnutím o těchto návrzích:

  • pro podání námitky (opposition): soud prvního stupně (tribunal de première instance), konkrétně soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille),
  • pro podání odvolání (appel): odvolací soud (Cour d'appel).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Rozhodnutí o opravném prostředku lze napadnout pouze u kasačního soudu (Cour de Cassation).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Neexistují žádné ostatní orgány ve smyslu čl. 3 odst. 2.

Poslední aktualizace: 10/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.