Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Návrhy podle článku 44 se předloží vedoucímu kanceláře občanskoprávního soudu (directeur de greffe du tribunal judiciaire; články 509-1 a 509-2 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká rozhodnutí nebo soudního smíru, a prezidentovi notářské komory (président de la chambre des notaires), nebo je-li tento nepřítomen či zaneprázdněn, jeho zástupci (článek 509-3 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká veřejné listiny.

Opravné prostředky podle čl. 49 odst. 2 se podávají předsedovi občanskoprávního soudu (président du tribunal judiciaire; článek 509-9 občanského soudního řádu).

V případě, že se návrh týká rozhodnutí nebo soudního smíru:

*Návrhy na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí vydaného francouzským soudem za účelem uznání a výkonu tohoto rozhodnutí v zahraničí se předkládají vedoucímu kanceláře (directeur de greffe) soudu, který rozhodnutí vydal nebo schválil dohodu (článek 509-1 občanského soudního řádu).

*Návrhy na uznání nebo prohlášení vykonatelnosti zahraničních exekučních titulů na francouzském území se předkládají vedoucímu kanceláře občanskoprávního soudu (directeur de greffe du tribunal judiciaire; článek 509-2 občanského soudního řádu).

V případě, že se návrh týká veřejné listiny:

*Návrhy na ověření francouzských notářských veřejných listin za účelem jejich přijetí a výkonu v zahraničí se předkládají notáři nebo právnické osobě pověřené notářským úřadem, který/která uchovává originál obdržené notářské listiny (článek 509-3 občanského soudního řádu).

*Návrhy na prohlášení vykonatelnosti zahraničních notářských veřejných listin na francouzském území se předkládají prezidentovi notářské komory (président de la chambre des notaires), nebo je-li tento nepřítomen či zaneprázdněn, jeho zástupci (článek 509-3 občanského soudního řádu).

Opravné prostředky podle čl. 49 odst. 2:

Opravné prostředky proti prohlášení vykonatelnosti zahraničních titulů a aktů na francouzském území se podávají předsedovi občanskoprávního soudu (président du tribunal judiciaire; článek 509-9 občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Pravomocné rozhodnutí předsedy občanskoprávního soudu lze napadnout pouze prostřednictvím kasační stížnosti (pourvoi en cassation).

Důvody pro napadení prostřednictvím kasační stížnosti mají různou povahu (porušení práva, překročení pravomoci, nepříslušnost soudu, nedostatečný právní základ, nedostatečné odůvodnění, protichůdná rozhodnutí atd.), ale jejich společným jmenovatelem je, že soudcem je posouzeno pouze uplatnění práva. Kasační soud (Cour de cassation) tak ověří, že rozhodnutí, jež přezkoumává, neporušuje zákon nebo není v rozporu s právní normou, nerozhoduje však o skutkových otázkách.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Neuplatní se.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.