Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Rodinné právo – Majetkové důsledky registrovaného partnerství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Příslušným soudem pro rozhodování o prohlášení vykonatelnosti ve věcech majetkových poměrů manželů nebo registrovaných partnerů na základě návrhu dotčené strany v souladu s čl. 44 odst. 1 uvedených nařízení je Soud prvního stupně rozhodující samosoudcem (Μονομελές Πρωτοδικείο) pro nesporná řízení (článek 740 a násl. občanského soudního řádu).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Příslušným soudem pro projednání opravného prostředku ve sporném řízení proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 49 odst. 2 uvedených nařízení je Odvolací soud (Εφετείο). Opravný prostředek má podle judikatury Kasačního soudu povahu žaloby/odporu a odchylně od pravidla stanoveného v čl. 12 odst. 2 občanského soudního řádu jej projednává v prvním a posledním stupni Odvolací soud.

Rozhodnutí Odvolacího soudu o opravném prostředku uvedené v článku 50 daného nařízení, na které se odkazuje pod písmenem b), lze napadnout kasačním opravným prostředkem.

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Tyto orgány ani odborníci v Řecku nejsou.

Poslední aktualizace: 19/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.