Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Rodinné právo – Majetkové důsledky registrovaného partnerství


*povinný údaj

čl. 64 odst. 1 písm. a) – soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2

Soudy nebo orgány příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 44 odst. 1 jsou tyto:

– místní občanskoprávní soudní sekce (juízo local cível), pokud existuje, nebo

– soudní sekce s obecnou příslušností (juízo de competência genérica) příslušného obvodního soudu.

Soudy příslušné pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 49 odst. 2 jsou odvolací soudy (Tribunais da Relação).

čl. 64 odst. 1 písm. b) – postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 50

Pro účely článku 50 může být rozhodnutí o opravném prostředku napadeno pouze opravným prostředkem omezeným na právní otázky (recurso de revista) u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

čl. 65 odst. 1 – seznam ostatních orgánů a právních odborníků podle čl. 3 odst. 2

Není relevantní.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.