Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Familieret – Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber


*skal udfyldes

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 44, stk. 1, og indsigelser mod afgørelser om sådanne anmodninger indgives, jf. artikel 49, stk. 2, til de kommunale domstole.

De ansvarlige domstole er:

alle kommunale domstole i henhold til loven om domstolenes distrikter og hjemsteder (statstidende nr. 128/14).

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

I overensstemmelse med gældende national ret findes der ingen mekanisme i Republikken Kroatien, der med henblik på artikel 50 muliggør indsigelse mod en afgørelse i appelsagen. Med andre ord findes der ingen ret, hvortil der kan indgives klage.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

I Republikken Kroatien er de kommunale domstole kompetente med hensyn til sager om håndhævelse og sager, der ikke indeholder tvister, i henhold til loven om domstolene (statstidende nr. 28/13, 33/15, 82/15 og 82/16). Derfor er der i overensstemmelse med den gældende kroatiske lovgivning ingen andre kompetente myndigheder eller fagfolk inden for retsvæsenet, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordningen, som har kompetence med hensyn til formueforhold mellem ægtefæller, og som udøver retslige funktioner eller handler i henhold til en judiciel myndigheds delegering af beføjelser eller under en judiciel myndigheds kontrol.

Sidste opdatering: 14/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.