Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til artikel 44, stk. 1, i de to forordninger, skal indgives til den kompetente Amtsgericht (familieretsafdelingen). Den ret, der har enekompetence, er Amtsgericht ved den Oberlandesgericht, i hvis retskreds debitor har bopæl, eller i hvis retskreds tvangsfuldbyrdelsen skal finde sted.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Amtsgerichts afgørelse kan i henhold til artikel 49, stk. 2, i begge forordninger indbringes for Oberlandesgericht.

Afgørelsen i appelsagen kan appelleres til forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof) i overensstemmelse med artikel 50 i de to forordninger.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 15/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.