Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Artikel 64, stk. 1, litra a) - de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, og appeller af retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 49, stk. 2

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til artikel 44, stk. 1, er appelretten ("Corte di Appello").

Det er kassationsretten ("Suprema Corte di Cassazione"), der har kompetence til at behandle indsigelser mod afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 49, stk. 2.

Artikel 64, stk. 1, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 50

Afgørelsen i appelsagen kan anfægtes:

1) ved en revisionsappel i overensstemmelse med artikel 391a og 391b i den civile retsplejelov

2) ved en indsigelse, der fremsættes af tredjemand i henhold til artikel 391b i den civile retsplejelov.

Der kan også begæres om berigtigelse, såfremt afgørelsen er behæftet med skrive- eller regnefejl.

Artikel 65, stk. 1 - listen over de andre myndigheder og juridiske aktører, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2

Med henblik på artikel 3, stk. 2, har følgende også beføjelse:

advokater, når de udfører deres opgaver i forbindelse med ordningen med støttede forhandlinger, i overensstemmelse med artikel 6 i lovdekret nr. 132 af 2014

og civilregisterførerne, når de udfører deres funktioner inden for rammerne af den forenklingsordning, der er omhandlet i artikel 12 i lovdekret nr. 132 af 2014.

Sidste opdatering: 04/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.