Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Όσον αφορά την αρμοδιότητα εξέτασης των αιτήσεων για κήρυξη της εκτελεστότητας: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance), και ειδικότερα το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (tribunal de la famille).

Όσον αφορά τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των εν λόγω αιτήσεων:

  • για άσκηση ανακοπής: το πρωτοδικείο (tribunal de première instance), και ειδικότερα το δικαστήριο οικογενειακών διαφορών (tribunal de la famille)
  • για άσκηση έφεσης: το εφετείο (Cour d'appel).

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Η απόφαση που εκδίδεται επί της έφεσης μπορεί να προσβληθεί μόνο με αναίρεση ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου (Cour de Cassation).

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Καμία άλλη αρχή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.